بنر زیر مینوها

نخ دوخت

x
نتیجه‌ای یافت نشد

دسته بندی محصول

برند

بازه قیمت

اولویت نمایش

مرتب سازی بر اساس:
نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1575 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1575 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1575 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8585 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8585 POLYART

-خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8585 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8355 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8355 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8355 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8153 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8153 POLYART

-خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8153 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8072 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8072 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8072 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6988 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6988 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6988 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6772 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6772 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6772 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6681 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6681 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6681 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6414 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6414 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6414 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3439 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3439 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3439 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3413 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3413 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3413 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3216 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3216 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3216 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3200 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3200 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3200 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3090 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3090 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3090 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 2220 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 2220 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 2220 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1997 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1997 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1997 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1930 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1930 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1930 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1781 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1781 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1781 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1729 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1729 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1729 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1021 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1021 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1021 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 10180 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 10180 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 10180 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9343 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9343 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9343 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9076 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9076 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9076 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9075 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9075 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9075 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8884 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8884 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8884 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3580 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3580 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3580 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3010 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3010 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3010 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1717 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1717 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1687 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1687 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1687 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1645 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1645 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1645 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1406 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1406 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1406 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1322 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1322 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1322 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1234 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1234 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1234 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت1172 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت1172 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1172 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1071 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1071 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1071 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۴۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1042 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1042 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1042 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 990 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 990 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 990 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 985 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 630 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 630 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 630 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 617 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 617 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 617 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه گاردا 9510 GARDA

نخ دوخت ترکیه گاردا 9510 GARDA

خرید نخ دوخت ترکیه گاردا از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازر

قیمت : ۱۹۱,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9834 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9834 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9834 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9726 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9726 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9726 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 7139 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 7139 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 7139 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 5782 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 5782 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 5782 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3650 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3650 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3650 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

نخ دوخت معمولا رشته ای از دو یا چند لایه از نخ های تابیده است که روی قرقره ها یا مخروط های بزرگ پیچیده می شود و در مصارف خانگی، چرخ خیاطی، مصارف صنعتی . . .

نخ دوخت معمولا رشته ای از دو یا چند لایه از نخ های تابیده است که روی قرقره ها یا مخروط های بزرگ پیچیده می شود و در مصارف خانگی، چرخ خیاطی، مصارف صنعتی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های مهم نخ دوخت برای کارهای خانگی و چرخ خیاطی (چه نوع خانگی و چه نوع تجاری) صاف و بدون اصطحکاک بودن آن است. این نخ باید به راحتی از سوزن ها عبور داده شود و زمانی که کشش به آن وارد می شود باید به راحتی حرکت کند و پاره نشود. استحکام کافی نخ برای نگه داشتن کوک ها هنگام پوشیدن لباس و در حین شستن آن، و همچنین خاصیت ارتجاعی در هنگام دوخت و ثبات سایشی خوب از الزامات این نوع نخ است.

برای دریافت مشاوره‌ی تخصصی خرید نخ، شما می‌توانید با کمک اطلاعات صفحه‌ی «ارتباط با ما» کارشناسان فروش بازرگانی اورانوس تماس بگیرید.

معرفی خرید انواع نخ دوخت

 

نخ دوخت تابیده شده

الیاف اصلی پنبه‌ای یا پلی استر را به صورت نخ‌های تکی ریسیده و سپس بهم می‌پیچانند.

 

نخ دوخت ریسیده شده به صورت مغزی

الیاف اصلی نخ پنبه‌ای یا پلی استر تابیده شده، به دور الیاف پلی استر رشته‌ای پیچیده می‌شوند.

 

نخ دوخت تکسچر شده (بافت دار)

نخ بافت‌دار، الیاف پلی استر یا نایلونی است که به صورت مکانیکی بافته شده‌اند تا نخ را کش‌سان و پشمالو کند. تکسچر کردن نخ، روشی است که برای افزایش حجم و کشش رشته نخ مورد استفاده قرا می‌گیرد. از ویژگی‌های اساسی نخ‌های بافت‌دار و محصولات ساخته شده از آن‌ها نرم بودن، پُر بودن الیاف، خاصیت ارتجاعی بالا، عایق حرارتی و رطوبتی است.

 

نخ دوخت فیلامنتی

نخ براقی که از رشته‌های پلی استر، ریون یا نایلون ساخته شده است.

 

نخ دوخت تک رشته

از یک رشته نایلون یا پلی استر ساخته شده است که جنس نخ پلی استر بسیار بهتر است.

 

نخ دوخت پیوندی

در این نوع نخ، رزین تقویت کننده مقاومت قسمت بیرونی نخ است و مقاومت کششی را افزایش داده و به کاهش اصطکاک کمک می‌کند. نخ‌های پیوندی معمولاً برای روتختی و دوخت‌های سنگین کاربرد دارند.

 

انواع جنس نخ دوخت

نخ دوخت ها انواع مختلفی دارند که شامل : نخ پلی استر، نخ پنبه، نخ دوخت پشمی، نخ ابریشم، نخ دمسه

 

قیمت نخ دوخت

شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر به خصوص نوسانات بسیار زیاد قیمت ارز، باعث شده تا قیمت نخ نیز تغییرات زیادی داشته باشد. عوامل مختلفی بر قیمت نخ تاثیر گذار هستند اما نرخ ارز در چند سال اخیر بیشترین تاثیر را داشته است. بنابراین قبل خرید این نخ توصیه می شود حتما از کارشناسان بازرگانی اورانوس نسبت به دریافت آخرین قیمت این نخ اقدام نموده و همچنین از شرایط و نوسانات قیمت آن در روز های آتی با خبر شوید.

 

خرید نخ دوخت از بازرگانی اورانوس

بازرگانی اورانوس در تمامی سال های فعالیت خود تلاش نموده تا با فراهم نمودن نخ های با کیفیت کمک حال تولیدی های ایرانی باشد که این امر منجر به تولید محصولاتی با کیفیت و در خور شان ایران و ایرانی شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر کلیک کنید:

خرید نخ بافت بدون موم

خرید نخ بافت موم خورده

خرید نخ نسوز

خرید نخ توری پلیسه

 

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .